Regulamin internetowego sklepu - Feedersklep.pl
×

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego FEEDERSKLEP.PL

(wersja z dnia: 08.03.2022 r. wejście w życie z dniem: 08.03.2022 r. )

§ 1 (Warunki ogólne)

1. Sklep internetowy FEEDERSKLEP.PL, dostępny pod adresem internetowym www.feedersklep.pl, prowadzony jest przez Spółkę: Feedersklep sp. z o.o. z siedzibą w Pelplinie (adres: ul. KOŚCIUSZKI, numer 3, lok. --- kod poczt. 83-130 PELPLIN) zarejestrowana przez SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000947753, NIP: 5932631049, REGON: 52105516000000, kapitał zakładowy: 29 850,00 zł.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów Sklepu i określa zasady i tryb zawierania z Klientami (w także z Klientem będącym Konsumentem) Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. Akceptacja postanowień Regulaminu i jego załączników jest dobrowolna, ale konieczna do skorzystania z usług oferowanych przez Sklep.

4. Administrowanie danymi osobowymi odbywa się w oparciu o przepisy obowiązującego powszechnie prawa oraz znajdującą się na stronie Sklepu Politykę Prywatności.

5. Zabronione jest wprowadzanie do Sklepu treści bezprawnych, mogących naruszać dobra osób trzecich lub godzących w porządek prawny oraz ingerowanie w infrastrukturę informatyczną Sklepu.

6. Niniejszy Regulamin wraz załącznikami jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2 (Definicje)

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą w ramach Sklepu umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – Feedersklep sp. z o.o. z siedzibą w Pelplinie (adres: ul. KOŚCIUSZKI, numer 3, lok. --- kod poczt. 83-130 PELPLIN) zarejestrowana przez SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000947753, NIP: 5932631049, REGON: 52105516000000, kapitał zakładowy: 29 850,00 zł.

2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. (oferta Sklepu skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej zdolnych do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polski. Osoby fizyczne nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych powinny przed skorzystaniem z Usług oferowanych przez Sklep uzyskać zgodę swojego przedstawiciela ustawowego oraz okazać ją na prośbę Sprzedawcy.;

3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu nie będąc Konsumentem.

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.feedersklep.pl

5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu dostępny pod adresem: https://feedersklep.pl/regulamin-sklepu

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług /umowę o dzieło.

 

§ 3 (Kontakt ze Sklepem)

 

1. Adres Sklepu/Sprzedawcy: Kartuska 489, 80-298 Gdańsk

2. Adres e-mail Sklepu/Sprzedawcy: biuro@feedersklep.pl

3. Numer telefonu Sklepu/Sprzedawcy: 887 070 016

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy

PLN 38 2490 0005 0000 4530 7600 7337 

EUR 83 2490 0005 0000 4600 8092 2831 

USD 45 2490 0005 0000 4600 8855 5475

lub wskazany na f-rze.

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00 do 15.00 w dni robocze Sklepu tj.: tel: 887 070 016

7. Reklamację zgłaszamy: mailowo na adres reklamacje@feedersklep.pl  dołączając opis uszkodzenia, zdjęcia, bądź krótki filmik przedstawiający wadę sprzętu. Po dokonaniu tej operacji, klient zostanie poinformowany o dalszym postępowaniu. 

8. Uszkodzony / Reklamowany sprzęt prosimy wysłać na adres: Feedersklep Sp. z o. o., 80-298 Gdańsk, ul. Kartuska 489, tel: 887 070 016

 

§ 4 (Wymagania techniczne)

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, chrome, mozilla itp, 

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 

c. włączona obsługa plików cookies, 

d. zainstalowany program FlashPlayer lub zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS,

§ 5 (Informacje ogólne)

Sklep umożliwia skorzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną:
//Newsletter//: polegającej na świadczonym drogą elektroniczną bezpłatnym przesłaniu Klientowi informacji handlowej i promocyjnej. Klient przystępuje do korzystania z usługi w momencie podania adresu poczty elektronicznej i wyrażenia chęci otrzymywania wiadomości poprzez zaznaczenie właściwego pola na stronie Sklepu. Klient może zrezygnować z usługi w każdym momencie.
//Konto//: polegającej na świadczonym drogą elektroniczną utrzymywaniu konta w Sklepie. Klient zakłada konto poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym danych teleadresowych (dostępnego po wciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”). Usługa ta świadczona jest od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej rejestrację. Klient może zażądać usunięcia konta w każdym momencie poprzez zgłoszenia żądania Administratorowi, który usuwa konto w ciągu 24 godzin od zgłoszenia (w dni robocze).
Sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci Internet.
Usługi dostępne są w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem czasowego wyłączenia Sklepu ze względu na modernizację lub konserwację jego infrastruktury informatycznej, przypadków losowych spowodowanych siłą wyższą niezależnych od Sprzedawcy oraz wyłączenia Sklepu spowodowanego np. atakami hakerskimi lub awarią.
Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane w/w siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 
Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§ 6 (Zakładanie Konta w Sklepie / Dane niezbędne)

 

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, adres E-mail, Hasło.  Należy podać też dane teleadresowe niezbędne do realizacji dostawy zamówienia stanowią: imię i nazwisko, adres dostawy, miasto, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail oraz w przypadku przedsiębiorców lub podmiotów niebędących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą również dane konieczne do wystawienia faktury, a więc numer NIP, nazwę firmy oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej.
Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. 
Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. 
Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7 (Zasady składania Zamówienia)

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

- zalogować się do Sklepu (opcjonalnie jeśli Klient posiada konto);

- wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

- zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

- jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

-  kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

- wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

2. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży towarów utrzymują się do uiszczenia przez Klienta całości ceny za towar i dostawę.

3. W razie niedokonania płatności w terminie 14 dni od wysłania do Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o konieczności dokonania wpłaty oraz dodatkowym terminie do spełnienia świadczenia. Niedokonanie wpłaty przez Klienta, w dodatkowym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia, o czym Klient poinformowany zostanie drogą mailową.

4. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na użyty do składania zamówienia adres e-mail w wiadomości potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.

§ 8 (Oferowane metody dostawy oraz płatności)

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: 

a. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobrania,

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze

b. Płatność za pobraniem

c. Płatność BLIK

d. Płatności elektroniczne

e. Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu pod adresem: https://feedersklep.pl/metody-dostawy

§ 9 (Wykonanie umowy sprzedaży / Realizacja Zamówień)

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. 

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz odpowiednio do treści złożonego Zamówienia przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep zamówienia lub otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w formie gotówkowej bądź kartą płatniczą / BLIK' iem

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. 

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

12. Niezależnie od powyższych ustaleń Sklep deklaruje iż realizacja zamówienia rozpoczyna się najpóźniej w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. 

13. Paragon lub Faktura VAT dołączane są do każdej wysyłki, za wyjątkiem zamówień, dla których faktura wystawiana jest na koniec danego okresu rozliczeniowego.

14. Sklep jest zobowiązany dostarczyć przesyłkę Klientowi najdalej w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy. Jeśli z przyczyn leżących po stronie Sklepu przesyłka nie została dostarczona w tym czasie, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy a w wypadku takim Sklep zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej przez Klienta, włącznie z ceną dostawy, w czasie 14 dni od otrzymania wiadomości o odstąpieniu. W przypadku zaistnienia po stronie Sklepu okoliczności uniemożliwiających realizację lub terminową realizację części lub całości zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany wraz z przedstawieniem propozycji rozwiązania zaistniałej sytuacji. Klient ma prawo do decyzji o anulowaniu zamówienia lub częściowej jego realizacji, lub obniżki ceny. Sklep zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej przez Klienta, włącznie z ceną dostawy w czasie 14 dni od otrzymania wiadomości o odstąpieniu lub części kwoty w przypadku otrzymania wiadomości o częściowym odstąpieniu.

15. W wypadku gdy w trakcie potwierdzania Zamówienia, Sklep ze względu na np. ograniczoną dostępność towaru lub kwestie logistyczne wskaże inny niż wynikający z regulaminu lub  opisu towaru możliwy termin realizacji termin tak wskazany jest wiążący a jego niedochowanie przez Sklep uprawnia Klienta do skorzystania z uprawnienia o którym mowa w pkt 14. powyżej.

16. Odmowa przyjęcia doręczanej zgodnie z Zamówieniem przesyłki lub jej nieodebranie przez Klienta - nie stanowi o niewykonaniu umowy z przyczyny leżącej po stronie Sklepu. 

§ 10 (Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy)

Niezależnie od innych przypadków określonych niniejszym regulaminem Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.
Konsument może dokonać odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia na adres poczty elektronicznej sprzedawcy : reklamacje@feedersklep.pl lub adres: Barlickiego 2b, 42-506 Będzin
Konsument może dokonać odstąpienia od umowy także korzystając z formularza, stanowiącego załącznik do Regulaminu / dostępnego pod adresem: https://feedersklep.pl/zwroty
Konsument powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy przesłać towar do Sprzedawcy na adres wskazany w par 3. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Termin ten nie obowiązuje, jeżeli Sprzedawca zobowiązał się do odbioru towaru od Konsumenta.
Konsument ponosi koszt zwrotu towaru do Sprzedawcy.
Sprzedawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy zwrócić pełną cenę towaru, wraz ceną dostawy towaru do Konsumenta (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub innego sposobu, na który strony się zgodziły, o ile nie wiąże się on dla Konsumenta z dodatkowymi kosztami.
Sprzedawca jest uprawniony wstrzymać się ze zwrotem należności do momentu otrzymania zwrotu towaru lub dowodu na dokonanie jego wysyłki.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowę uważa się za niezawartą.
W przypadku, gdy z towaru korzystano w sposób wykraczający poza konieczny do  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jego wartości.
Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta z dn. 30 maja 2014 roku, a w szczególności w przypadkach:
w których przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 11  (Reklamacje i odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Konsumenta)

Sprzedawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, udziela Konsumentom dwuletniej rękojmi za wady fizyczne lub prawne na zakupione w Sklepie towary.
Konsument w ciągu roku od wykrycia niezgodności towaru z umową ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, jeżeli wada ma charakter istotny, jeśli zgłosi tę niezgodność Sprzedawcy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta usunie wadę lub wymieni produkt na wolny od wad. Ograniczenie tego nie stosuje się, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiony, albo sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
Reklamacja może zostać złożona na adres poczty elektronicznej sprzedawcy wskazany w par 3 powyżej. Konsument może w tym celu skorzystać z formularza pod adresem: https://feedersklep.pl/reklamacje stanowiącego załącznik do Regulaminu.
Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.
Konsument powinien wysłać reklamowany towar do Sprzedawcy po uprzednim uzgodnieniu sposobu wysyłki na adres Sprzedawcy. Konsument nie ponosi kosztów związanych z transportem reklamowanego towaru.
Sprzedawca niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, a nie dłużej niż w terminie 14 dni zobowiązuje się dokonać wymiany produktu na nowy, naprawy wady lub zwrotu ustalonych z Konsumentem kosztów. Równocześnie Sklep wskazuje iż w szczególnych przypadkach czas realizacji wymiany produktu z reklamacji może być różny w zależności od dostępności towaru w sklepie lub magazynie producenta oczy poinformuje Konsumenta.
W przypadku usunięcia wady lub wymiany towaru na nowy bieg rękojmi rozpoczyna się w momencie dostarczenia naprawionego lub wymienionego towaru do Konsumenta.
W razie nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany do Konsumenta wraz z uzasadnieniem odrzucenia reklamacji oraz informacją na stałym nośniku (wiadomość e-mail lub informacja przesłana pocztą tradycyjną) czy Sprzedawca zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporu. Brak oświadczenia Sprzedawcy oznacza, że wyraża on zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu.

 

§ 12 (Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń)

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 13 (Warunki Sprzedaży dla Przedsiębiorców)

Postanowienia niniejszego ustępu stosują się jedynie do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub podmiotami nie posiadającymi osobowości prawnej zdolnymi do nabywania praw i zaciągania zobowiązań składających zamówienie w Sklepie w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaproponowania ekwiwalentu towaru będącego przedmiotem świadczenia lub odstąpienia od umowy lub jej części, w wypadku gdy ilość zamówionych przez Klienta towarów nie jest zgodna z dostępnym stanem magazynowym.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy lub towaru przy odbiorze nie zbadał lub minęło 6 miesięcy od zawarcia umowy.
Klient zobowiązany jest do zbadania i sprawdzenia towaru w sposób właściwy dla rzeczy w obecności kuriera lub dostawcy i sporządzenia protokołu z opisem ewentualnych nieprawidłowości. Jeśli charakter rzeczy uniemożliwia sprawdzenie jej w obecności kuriera, Klient powinien sprawdzić towar niezwłocznie. Niesprawdzenie towaru powoduje utratę uprawnień wynikających z rękojmi.
W razie stwierdzenia nieprawidłowości Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o nich Sprzedawcę w sposób opisany w par. 11. Nie znajduje zastosowania postanowienie par. 11 ust. 5.
W przypadku zaistnienia sporu Sprzedawca zaproponuje negocjacyjne rozwiązanie sporu lub z udziałem w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub innej instytucji zajmującej się polubownym rozwiązywanie sporów właściwej dla siedziby Sprzedawcy. 
Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy

 

§ 14 (Dane osobowe)

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.  Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności >>>link<< która ma w całości zastosowanie dla usług świadczonych w Sklepie.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym np. poprzez newsletter. 

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być podmioty wskazane w pkt 6 poniżej w tym w szczególności:  

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

4. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: w celu dokonania wyceny dostawy, usługi, rezerwacji usługi oraz wykonania dostawy, usługi, jak również w przypadku zawierania innych umów związanych z profilem działalności, oraz mając na uwadze zawarcie takiej umowy ( w tym m.in. przyjęcie i realizację zamówienia); w celu obsługi personalizowania usługi zgodnie z osobistymi preferencjami użytkownika oraz zarządzania relacjami z klientem przed wykonaniem usługi, w trakcie i po wykonaniu usługi; w celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez min. 6 lat; W celu badania satysfakcji z oferowanych usług, audyty, ulepszanie i modyfikacja naszych usług; W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie m.in. dane osobowe; W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Administratora; W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej; W celu administrowania stroną internetową; W celu rozpatrzenia reklamacji; W celu dostarczenia newsletterów;

5. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych są: art. 6 ust. 1 lit. b. RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa (przepisy zawarte w RODO); oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies), w wypadku newsletterów podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala na takie przetwarzanie za zgodą lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest promowanie usług własnych);

6. Administrator zgodne z wymaganiami prawa może zwrócić się do Państwa z prośbą o potwierdzenie zapoznania się z podstawowym zakresem informacji nt. ochrony danych osobowych. Administrator informuje też każdego Klienta iż: 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu należy nas o tym poinformować zgodnie z danymi w par 3 powyżej,. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług lub dla zawarcia i wykonania umowy.
Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
Uprzejmie informujemy, że w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami prawnikom, którzy realizują usługi, firmie księgowej, firmie hostingowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłanie komunikatów sms oraz newsletterów (e-mail). Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym organom lub podmiotom. Wskazujemy iż odbiorcami danych mogą być : podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. processorzy); podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Administratora; podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Administratora; pozostali podwykonawcy, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Administrator, a także dostawcy towarów lub usług, z pomocy których korzystamy; podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych, w tym badań po sprzedażowych (satysfakcji klienta); firmy windykacyjne (przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu); audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi; organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej, (przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami)
nie przekazujemy intencjonalnie lub w bezpośrednim związku z profilem usług danych danych osobowych do państw trzecich to korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Apple czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie - szczegóły w tym zakresie umieszczamy w polityce prywatności; 
dane osobowe przetwarzamy przez okres: trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy; nie mniej niż 3 lat lub 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony umowy są przedsiębiorcami, czy też nie); 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy; 5 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego; do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych; do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;
Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa; otrzymania kopii danych; przenoszenia danych osobowych. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w celu marketingowym; Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować  pisemnie poprzez list lub wysłać e-mail zgodnie z par 3 dokumentu.
Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

§ 15 (Postanowienia końcowe)

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, a także obowiązujące w Polsce normy o ochronie danych osobowych.

Regulamin Sklepu w powyższej wersji obowiązuje od dnia 08.03.2022 r. (wersja poprzednia obowiązuje do dnia 07.03.2022 r. włącznie – wersja obowiązująca do dnia 31.12.2022 r. dostępna jest https://feedersklep.pl/regulamin-sklepu)

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.

Zaloguj się

Menu

Porównanie0Moja lista życzeń0

Twój koszyk

W Twoim koszyku nie ma więcej produktów